Θεμελιώδεις αρχές

...«δημοκρατικός σοσιαλισμός - αριστερός ευρωπαϊσμός - μεταρρυθμιστική στρατηγική –οικολογική εγρήγορση»...

1 Αυγούστου 2014

Ρυθμιστικο -ΑΕΚ, Νόμος 4277/2014 (ΦΕΚ 156/1.8.14)- Ενσωματωμενες οι προτασεις της ΔΗΜΑΡ
ΜΕΡΟΣ 2ο

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

Κανονιστικό Πλαίσιο − Σχεδιασμός και Πολεοδομική

Οργάνωση περιοχής της Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής

για τη δημιουργία Κέντρου Αθλητισμού,

Μνήμης και Πολιτισμού


1. Έκταση συνολικού εμβαδού 29.121 τμ. περίπου, η
οποία βρίσκεται στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας − Χαλ−
κηδόνας Αττικής, όπως αυτή ρυθμίζεται με τις διατάξεις
της παραγράφου 4 και εμφαίνεται στο σχετικό τοπο−
γραφικό διάγραμμα του παρόντος, παραχωρείται κατά
χρήση, διοίκηση και διαχείριση στο ερασιτεχνικό αθλη−
τικό σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κων−
σταντινουπόλεως» που ιδρύθηκε με την αριθ. 3844/1924
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με έδρα τη Ν. Φιλα−
δέλφεια Αττικής,
για την εκπλήρωση του καταστατικού
του σκοπού και την ανέγερση στην παραπάνω έκταση
Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού με την
επωνυμία «Αγία Σοφία – Νέα Φιλαδέλφεια».
2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης
της παραγράφου 1 και των ειδικότερων υποχρεώσεων
που αναλαμβάνει το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο
με τη σύμβαση της παραγράφου 3, το τελευταίο δύνα−
ται να αποδέχεται δωρεές ή χορηγίες από τρίτους, να
εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τρίτους, να
συμβάλλεται με αυτούς και εν γένει να προβαίνει σε
κάθε νόμιμη ενέργεια που συντείνει στην εκπλήρωση
των σκοπών της παραγράφου 1. Οι διατάξεις των πα−
ραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου
και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67
του ν. 2725/1999 (Α΄121) δεν εφαρμόζονται στις αθλητικές
εγκαταστάσεις του άρθρου αυτού.
3. Επίσης, για τηνεκπλήρωση των σκοπών της πα−
ραχώρησης και την υλοποίηση των δράσεων που
αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των συμ−
βαλλομένων, περιλαμβανομένης και της ανέγερσης,
συμπλήρωσης, αναβάθμισης και επέκτασης αθλητικών
εγκαταστάσεων, ο οικείος Δήμος, η οικεία Περιφέρεια,
Ιδρύματα, το Δημόσιο ή άλλοι φορείς του δημόσιου
τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982
δύνανται να υπογράφουν με το ερασιτεχνικό αθλητικό
σωματείο ειδικές προγραμματικές συμβάσεις αθλητικής
ανάπτυξης, στις οποίες ορίζεται το αντικείμενο της σύμ−
βασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των
έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπο−
λογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων, το τυχόν χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
της σύμβασης, οι εισφορές, οι πόροι από τους οποίους
θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υπο−
χρεώσεις, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής
της και οι αρμοδιότητές του, οι ρήτρες σε βάρος του
συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της σύμ−
βασης και η διάρκεια αυτής και κάθε θέμα σχετικό με
την υλοποίηση, εφαρμογή, διαχείριση και λειτουργία του
αντικειμένου της σύμβασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζο−
νται οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄87).
4. Στην περιοχή της παραγράφου 1, αίρονται ο χα−
ρακτηρισμός και οι δεσμεύσεις που ορίστηκαν με το
από 13.3.1915 Βασιλικό διάταγμα (Α΄ 105/18.3.1915) και την
αριθμ. 108424/13.9.1934 απόφαση (Β΄ 133/16.10.1934) λόγω
εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο επιβλήθηκαν και
εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομι−

κού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας με την επέκταση και τη με−

τατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, όπως

οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο από Φεβρουάριο 2014
τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρή−
θηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπογραφικών
Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο ”Τροποποίηση Ρυμο−
τομικού Σχεδίου επί των οδών Φωκών, Καππαδοκίας
και Αττάλειας του δήμου Φιλαδέλφειας−Χαλκηδόνας
Αττική”, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος. Πέραν της περιοχής της παρ. 1 του παρόντος

διασφαλίζεται ο δασικός χαρακτήρας του άλσους ως

προς το λοιπό της έκτασης αυτού.
Στην περιοχή αυτή καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και
περιορισμοί δόμησης και οι ακόλουθες επιτρεπόμενες
χρήσεις γης:
α) Όροι και περιορισμοί δόμησης
αα) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 27 μέτρα.
ββ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος απολήξεων κλιμακο−
στασίων: 2,7 μέτρα (πέραν του ανώτατο επιτρεπόμενου
ύψους κτιρίων).
γγ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος στεγάστρων: 30 μέ−
τρα.
δδ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος πυλώνων ανάρτησης
στεγάστρων: 40 μέτρα και σύμφωνα με τα οριζόμενα
παρακάτω στην υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης β.
εε) Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης:
1,2.
στστ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 60%.
β) Επιτρεπόμενες χρήσεις γης
αα) Αθλητικές χρήσεις με τις βοηθητικές τους εξυ−
πηρετήσεις (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, ιατρεία, σουί−
τες VIP, φυσιοθεραπευτήρια, γραφεία προπονητών και
διαιτητών, γραφεία διοίκησης και προσωπικού, απο−
θήκες, συνεργεία, χώροι ελέγχου και χειρισμού των
εγκαταστάσεων, χώροι TV και CCTV κ.λπ.), συνοδευτι−
κές χρήσεις των κυρίως αθλητικών χρήσεων με τους
αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους (όπως χώροι μέ−
σων μαζικής ενημέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης
αθλητών, προπονητών, διαιτητών, αίθουσες συσκέψεων
και προβολών, γραφεία εξυπηρέτησης ομάδων, χώροι
άθλησης και υγιεινής, γυμναστήριο, spa, χαμάμ, χώροι
εξυπηρέτησης θεατών και επισήμων, κυλικεία, χώροι

στάθμευσης αυτοκινήτων), καθώς και οι ακόλουθες
συμπληρωματικές λειτουργίες με τους αντίστοιχους
κλειστούς διαδρόμους: πολιτιστικές χρήσεις (όπως
μουσεία), χώροι αναψυχής, εμπορικά καταστήματα (με
εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα)
και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, εκ−
θεσιακοί χώροι, εστιατόρια. Ο ανώτατος συντελεστής
δόμησης των ανωτέρω επιτρεπόμενων χρήσεων για
τις συμπληρωματικές λειτουργίες, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει το 15% του ανώτατου επιτρεπόμενου συ−
ντελεστή δόμησης.
ββ) Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινή−
των oρίζεται συνολικά στις εκατόν ογδόντα θέσεις για
την περιοχή που ρυθμίζεται με το παρόν και σε διακό−

σιες θέσεις στάθμευσης, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται

σε ιδιόκτητο ακίνητο, που να βρίσκεται εκτός των ορίων

του άλσους και να μην απέχει από τις εξυπηρετούμενες

εγκαταστάσεις πλέον των χιλίων μέτρων και οι οποίες

θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της

άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η
προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του ν. 960/1979 συμ−
βολαιογραφική δήλωση των θέσεων στάθμευσης των
εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό,
μπορεί να γίνεται για λογαριασμό του κυρίου του ακι−
νήτου από τον παραχωρησιούχο φορέα. Συμβολαιογρα−
φικές πράξεις που αφορούν την παραχώρηση σε κοινή
χρήση τμήματος της παραπάνω έκτασης ή τη σύσταση
δουλείας επί αυτής ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων
μπορούν επίσης να γίνονται για λογαριασμό του κυρίου
του ακινήτου από τον παραχωρησιούχο φορέα ή τον
έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα.
γγ) Στους υπόγειους χώρους των εγκαταστάσεων,
ανεξαρτήτως χρήσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις
των παραγράφων 1.1 και 1.2 του άρθρου 11 της αριθμ.
3046/304/13.1.1989 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κτιριοδομικός
Κανονισμός» (Δ΄ 59). Το ύψος των υπόγειων χώρων δύ−
ναται να υπερβαίνει τα 3 μέτρα, εφαρμοζομένης της
παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012.
δδ) Για την λειτουργική ενσωμάτωση των επιτρεπό−
μενων χρήσεων στον αστικό ιστό, επιτρέπεται επίσης η
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των περιμε−
τρικών πεζοδρόμων με την πραγματοποίηση εκσκαφών
έως 5 μέτρα και επιχώσεων έως 2 μέτρα, μη εφαρμο−
ζομένης της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4067/
2012 (Α΄ 79). Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 6 του άρθρου 17, η παράγραφος 5 του
άρθρου 15, καθώς και οι διαστάσεις που ορίζονται στην
υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου
8 του άρθρου 17 του ν. 4067/ 2012 δεν έχουν εφαρμογή.
5α. Οι περιβαλλοντικοί όροι για τη δημιουργία των
εγκαταστάσεων, εγκρίνονται, σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στο ν. 4014/2011 (Α΄209), ύστερα από την
υποβολή και την αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντι−
κών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής. Στη ΜΠΕ, εκτός των άλλων, προβλέπονται
πρόσθετοι ειδικοί όροι περιβαλλοντικής προστασίας,
καθώς και πρόσφορα και κατάλληλα αντισταθμιστικά

μέτρα, τα οποία σχετίζονται ιδίως: α) με την πύκνωση

και επαύξηση των χώρων πρασίνου στο υπόλοιπο άλσος

της Νέας Φιλαδέλφειας, β) με την εντατικοποίηση της

συνοχής, της συνέχειας και της λειτουργίας του άλσους,

ως δασικού οικοσυστήματος, γ) με την ενίσχυση της

αντιπυρικής προστασίας του και δ) με κάθε συναφές

μέτρο που διασφαλίζει την αναγκαία αντιστάθμιση και

αποκαθιστά το περιβαλλοντικό ισοζύγιο στο άλσος της

Νέας Φιλαδέλφειας.
β. Οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και άδειες για την
πραγματοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην
περιοχή της παραγράφου 1, εκδίδονται πριν την αδει−
οδότηση και υλοποίηση των συνοδών τεχνικών και συ−
γκοινωνιακών έργων, η ολοκλήρωση των οποίων αποτε−
λεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας
των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η ολοκλήρωσητων
συνοδών έργων πιστοποιείται με διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
6. Οι άδειες έγκρισης και δόμησης για την ανέγερση
των κτιρίων και εγκαταστάσεων χορηγούνται, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α΄131),
όπως ισχύει, από την Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιρι−
οδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία ασκεί τις
αρμοδιότητες των άρθρων 20 και 21 του ν. 4030/2011
(Α΄ 249).
7. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3044/2002, όπως
αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την πα−
ράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 3207/2003, καθώς και
οι διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24)
καταργούνται.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου