Θεμελιώδεις αρχές

...«δημοκρατικός σοσιαλισμός - αριστερός ευρωπαϊσμός - μεταρρυθμιστική στρατηγική –οικολογική εγρήγορση»...

13 Φεβρουαρίου 2011

Τροπολογία για την ενίσχυση της προστασίας των περιοχών Natura 2000. (Επισυνάπτεται χάρτης)Οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς κατέθεσαν τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας, ζητώντας την επαναφορά της αρχικής διατύπωσης για την απαγόρευση δόμησης σε περιοχές Natura 2000.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική έκθεση
Ελλείψει μέτρων και ρυθμίσεων για την προστασία και την ορθή κατά το κοινοτικό δίκαιο διαχείριση των περιοχών Natura 2000 και δεδομένου ότι περίπου το 70% των περιοχών του δικτύου βρίσκεται εκτός ειδικού προστατευτικού καθεστώτος, καθίσταται επείγουσα η ανάγκη για οριζόντιες ρυθμίσεις.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνεται απαραίτητο να εκληφθούν ως ελάχιστος κοινός παρονομαστής για όλες τις ελληνικές περιοχές του κοινοτικού δικτύου. Παράλληλα, προτείνεται αυστηρότερη αδειοδοτική διαδικασία για έργα εντός των περιοχών Natura.

Για το λόγο αυτό προτείνεται επίσης το ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας γηπέδων στα 10 στρέμματα και προβλέπεται η πλήρης κατάργηση των παρεκκλίσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η εξής τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 2:

α) Στις περιοχές που βρίσκονται εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εκτός των ορίων οικισμών, οι οποίοι υφίστανται νομίμως προς του 1923, ή εκτός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους, σε Ε.Ζ.Δ. και Ζ.Ε.Π., το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τμ. Δεν εφαρμόζονται κανενός είδος σχετικές παρεκκλίσεις. Με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να αυξηθεί με προεδρικό διάταγμα το ελάχιστο εμβαδόν.

β) Το πιο πάνω καθοριζόμενο ελάχιστο εμβαδόν γηπέδων δεν ισχύει για την ανόρυξη φρεατίων, την κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων, μικρών γεωργικών αποθηκών και υδατοδεξαμενών και την εγκατάσταση συνοδών έργων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) στα κάθε είδους σχέδια χρήσεων γης δεν επιτρέπεται ο καθορισμός ελάχιστου εμβαδού γηπέδων μικρότερου από το πιο πάνω προβλεπόμενο ούτε η επαναφορά σε ισχύ σχετικών παρεκκλίσεων κανενός είδους.

δ) ειδικότερες υφιστάμενες διατάξεις ρύθμισης του χώρου, οι οποίες προβλέπουν μεγαλύτερα όρια αρτιότητας ή περιορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης διατηρούνται σε ισχύ.

ε) μέχρι το λεπτομερή καθορισμό των ορίων των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, αιτήματα για την έκδοση οικοδομικής αδείας σε γήπεδα κείμενα σε ζώνη πλάτους 300 μ. εκατέρωθεν των ορίων των περιοχών αυτών, όπως τα όρια τους αποτυπώνονται στους χάρτες κλίμακας 1:100.000 της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ εξετάζονται μετά από αυτοψία για την ακριβή θέση του γηπέδου. Η αυτοψία διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης διοίκησης η οποία υπολογίζει γραφικά τις συντεταγμένες ή από τον οικείο Φορέα Διαχείρισης εφόσον έχει συσταθεί. Εφόσον το γήπεδο εμπίπτει σε περιοχή του Δικτύου Nature 2000 αντίγραφο της έκθεσης αυτοψίας αποστέλλεται με μέριμνα του διενεργήσαντος στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.


Οι προτείνοντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης

Ανακοίνωση του Τομέα Πράσινων Πολιτικών και Oικολογίας της ΔΗΜΑΡ 09/02/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου